<strong>Voorwaarden, privacy, cookie&#39;s, gedragscode en klachtenprocedure</strong>

Voorwaarden, privacy, cookie's, gedragscode en klachtenprocedure

Dit document bevat de volgende onderdelen: 

 1. Algemene voorwaarden 

 2. Gebruikersvoorwaarden

 3. Privacystatement

 4. Cookiestatement

 5. Gedragscode

 6. Klachtenprocedure

 

1. Algemene Voorwaarden 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Studdy B.V. (hierna: ‘Studdy’), statutair gevestigd te Breda en kantoor houdt aan de Liesboslaan 57, 4813 EB Breda en ingeschreven is in het Handelsregister onder nummer 76909204. Studdy maakt gebruik van de Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond in november 2020 en treden in werking uiterlijk op 1 september 2021.   

Voor de meest actuele versie verwijzen wij u graag naar: https://www.nrto.nl/kwaliteit/algemene-voorwaarden/  waarbij u dan dient te kijken bij de algemene voorwaarden voor Consumenten. 

 

2. Gebruikersvoorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Studdy B.V. (hierna: ‘Studdy’), die statutair is gevestigd te Breda en kantoor houdt aan de Liesboslaan 57, 4813 EB Breda en ingeschreven is in het Handelsregister onder nummer 76909204.

 1. Definities
  1. Gebruiker: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van de leeromgeving.
  2. (Studdy)Portal: het digitale platform waarin cursussen en leertrajecten beschikbaar gesteld zijn voor de Gebruiker.
    
 2. Gebruiksrecht & voorwaarden voor gebruik
  1. Gebruiker gaat bij toegang tot en bij gebruik van de informatie van de Portal akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
  2. Gebruiker heeft het recht om de aangeboden leertrajecten/cursussen in de Portal naar eigen wensen te volgen/gebruiken en daarbij zijn eigen ontwikkeling te bevorderen.
  3. Gebruiker verklaart dat hij gerechtigd is om van de dienstverlening van Studdy gebruik te maken en dat de door de Gebruiker verstrekte informatie volledig, juist en actueel is. 
  4. Gebruiker verklaart ouder te zijn dan 18 jaar en beschikt over toestemming van een ouder of voogd indien de Gebruiker jonger is dan 18 jaar.
  5. Gebruiker zal verstrekte wachtwoorden en overige inlogcodes strikt persoonlijk en geheim houden en niet aan derden verstrekken. Bij enig vermoeden dat inlogcodes en/of wachtwoorden bij derden bekend zijn geraakt, zal Gebruiker een nieuw wachtwoord aanmaken. 
  6. Studdy heeft het recht om een account van een Gebruiker tijdelijk of permanent te blokkeren in geval een Gebruiker in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden. 
  7. Het is Gebruiker niet toegestaan om bij gebruik van de Portal op enige wijze software, dan wel andere programmatuur te gebruiken in combinatie met het Platform, die mogelijk schade kunnen toebrengen aan het Platform in de vorm van kwetsbaarheid voor hacks of andere virussen. Misbruik van de software is ten strengste verboden. Onder misbruik valt het ten aanzien van de servers en/of Portal van Studdy opzettelijk of als gevolg van bewuste roekeloosheid storingen of defecten veroorzaken. 
  8. Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder expliciete schriftelijke toestemming van Studdy via het Platform verkregen informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te gebruiken voor commerciële en/of andere doeleinden zoals bedoeld in de dienstverlening van Studdy of haar gebruiksrecht ter beschikking te stellen aan derden, dan wel over te dragen. 
    
 3. Garanties
  1. Studdy garandeert een goede werking van de Portal en spant zich in voor optimale beschikbaarheid van de Portal en ook toegang tot de Portal. Studdy geeft geen garantie dat de Portal en de daaraan verbonden diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen voor onderhoud en/of storingen beschikbaar en toegankelijk zullen zijn. 
  2. Studdy kan geen garanties verstrekken over de inhoud, kwaliteit, rechtmatigheid, juistheid en/of volledigheid van de aangeboden cursussen van cursusaanbieders op de Portal. 
  3. Studdy is gerechtigd de Portal (tijdelijk) buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassingen, en het uitvoeren van upgrades, zonder dat dit een recht op schadevergoeding jegens de Gebruiker met zich meebrengt. 
  4. De Portal kan links naar andere sites van derden bevatten. Dit betekent niet direct dat Studdy deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites samenwerkt. Studdy kan evenmin geen waarborgen geven over de inhoud, geschiktheid, juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze websites van derden. 
    
 4. Intellectueel eigendom
  1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studdy is het Gebruikers niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) de cursussen of andere delen van de website in de Portal geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken, te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, ook als de bron niet wordt vermeld. 
 5. Privacy
  1. Op de door de Gebruikers verstrekte gegevens zijn naast de Algemene Voorwaarden van Studdy ook het Privacy Statement van toepassing. 
  2. Studdy, haar medewerkers en door Studdy ingeschakelde derden zullen de door de Gebruiker verstrekte informatie vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid behandelen. 
  3. De Gebruiker geeft volledige toestemming voor het verwerken en/of gebruiken van de door hem of haar verstrekte persoonsgegevens door Studdy bij registratie in de Portal. 
  4. Studdy zal de ontvangen persoonsgegevens van Gebruikers niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker aan derden verstrekken. 

 

3. Privacy statement

U neemt van ons een dienst af, u maakt namelijk gebruik van onze portal. Dit doet u als gebruiker van de portal, namelijk een klant van Studdy. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als u zich registreert bij ons, een loopbaanprofiel aanmaakt, cursussen volgt die wij aanbieden in samenwerking met cursusaanbieders in onze portal, als u ons belt, e-mailt, een brief schrijft, als u langskomt of iemand van Studdy spreekt. Wij vinden het daarom belangrijk dat u weet dat u erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw (persoons)gegevens omgaan. In deze verklaring geven wij u toelichting en leggen wij uit hoe wij dit precies doen. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres en woonplaats. Ook uw telefoonnummer en postcodes met huisnummer zijn persoonsgegevens. 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, zullen slechts voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • om het afgesproken werk zo goed, efficiënt en effectief mogelijk te doen;
 • voor het opnemen van contact met u, ten behoeve van onze dienstverlening per telefoon of e-mail;
 • het toezenden van een nieuwsbrief;
 • voor onze marketingdoeleinden.

Wij gebruiken de persoonsgegevens van klanten en/of gebruikers alleen voor deze doelen en geven de persoonsgegevens zonder uw toestemming of een andere grondslag niet door aan derden. Als wij de gegevens wel met toestemming of een andere grondslag door mogen geven, dan leggen wij deze derde dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen op als die wij zelf hanteren. 

Voor het verlenen van persoonlijke certificaten aan u als gebruiker door de cursusaanbieders van de door u gevolgde cursussen en/of leertrajecten in de portal, zullen enkel en alleen de daartoe benodigde persoonsgegevens worden verstrekt aan deze cursusaanbieders. 

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:

a) de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst tussen uw werkgever en Studdy;
b) de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.
c) toestemming.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van de gebruikers van onze portal. Dit is een onderdeel van onze bedrijfsvoering. Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw werknemers aan ons doorgeeft, dan bent u verplicht om uw werknemers hierover te informeren. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

• Voornaam en achternaam
• E-mail adres
• Geboortedatum
• Geslacht

Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Studdy zich aan de regels die privacywetgeving voorschrijft. Dit houdt in dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn worden verzameld en de persoonsgegevens worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel verwerkt. Wij houden daarbij de aard van de persoonsgegevens in het oog en stemmen daarop een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af. U kunt er dus van uitgaan dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan. 

Geheimhouding

De dienstverlening van Studdy maakt het noodzakelijk dat onze werknemers toegang hebben tot uw persoonsgegevens, namelijk voor het aanmaken van accounts voor de portal, onderhoud aan de portal en/of wijzigingen aan de portal. Om ook hier de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben al onze werknemers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee leggen wij aan onze werknemers op dat zij uw persoonsgegevens absoluut geheim houden en dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Belangrijk is nog wel om te weten, dat alleen geautoriseerd personeel uw gegevens verwerken mag.

Inzage en correctie van uw gegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van u, maar deze gegevens blijven natuurlijk wel van u. Daarom bieden wij u altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens wij van u hebben. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Een verzoek om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan het volgende e-mailadres: juridisch@Studdy.nl . Hier kunt u ook terecht met vragen over dit Privacy Statement. Buiten deze wettelijke inzage mogelijkheden, heeft u als Gebruiker ook zelf de mogelijkheid uw gegevens in de portal aan te passen. 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van de overeenkomst met Studdy, (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn of (c) het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Als u hier meer over wilt weten, kunt u het beste ons Cookie Statement lezen. Dit Statement vindt u op onze website. 

Wijzigingen

Studdy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is aangepast. 

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie of wenst u gebruik te maken van een van de bovenstaande rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via juridisch@Studdy.nl

 

4. Cookie statement

Studdy maakt op haar website gebruik van cookies. In deze statement geeft Studdy graag toelichting en uitleg over waarom zij welke cookies gebruikt en wat dit voor u betekent. 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.

Hoe lang cookies? 

Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als u uw browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op uw computer blijven staan als u ze niet verwijdert. 

Waarom cookies?

U kunt meestal niet zien waar een cookie precies voor dient. Zoals wij hiervoor al schreven, zijn cookies tekstbestandjes, maar de inhoud van die bestandjes is meestal onleesbare computercode. Daarom geven wij u graag wat meer uitleg. 

Studdy gebruikt cookies:

 • Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt;
 • Om gebruikers te identificeren: wij krijgen op die manier inzicht in het aantal bezoekers dat op onze website terechtkomt en in welk deel van onze website zij bezoeken;  
 • Om te adviseren over het goed gebruik van de portal;
 • Om informatie te delen die voor u interessant kan zijn.

Welke cookies?

Permanente cookies

Bij een nieuw bezoek aan onze website herkent Studdy u met behulp van permanente cookies. Onze website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens uw bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Tracking cookies 

Met uw toestemming plaatsen wij tracking cookies op uw apparatuur. Deze cookies kunnen later worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook andere website(s) uit ons netwerk hebt bezocht. De tracking cookies kunnen ook worden gebruikt door adverteerders die in hetzelfde netwerk zitten. 

Met tracking cookies wordt een profiel opgebouwd. Dit profiel is niet gekoppeld aan bijvoorbeeld uw naam, adres, en e-mailadres. Het dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Tracking cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen, zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel als mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben Google wel verzocht om uw IP-adres te maskeren en wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Sociale Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Recht op inzage en correctie of verwijdering 

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Cookies kunnen uw persoonlijke gegevens naar allerlei bedrijven sturen. Als u dat niet (meer) wilt, moet u de cookies verwijderen van uw computer, tablet of smartphone. Cookies verwijderen is niet erg lastig, maar bedenk wel dat u na het opschonen op websites opnieuw moet inloggen en dat uw wachtwoorden mogelijk niet meer worden onthouden. Ook is het mogelijk dat u pagina’s opnieuw moet instellen. 

 

5. Gedragscode

Studdy heeft zich gebonden aan de gedragscode van de NRTO. Via deze link kunt u de actuele versie van deze gedragscode bekijken: Gedragscode 

 

6. Klachtenprocedure

Artikel 1: Definities

 1. Studdy BV, gevestigd te Breda hierna verder te noemen Studdy
 2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training  of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;
 3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij Studdy of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
 4. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
 5. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van Studdy.
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van de klacht

 1. De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 2 dagen.
 2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 3. Binnen ten hoogste 2 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

Artikel 4: Uitspraak

 1. Binnen 4 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 - 3105310, www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 5: Ingangsdatum

1.         Deze regeling gaat in op 01 juli 2020

 

© Studdy BV 2021