<strong>Voorwaarden, privacy, cookie&#39;s, gedragscode en klachtenprocedure</strong>

Voorwaarden, privacy, cookie's, gedragscode en klachtenprocedure

Dit document bevat de volgende onderdelen: 

 1. Algemene voorwaarden 

 2. Gebruikersvoorwaarden

 3. Privacystatement

 4. Cookiestatement

 5. Gedragscode

 6. Klachtenprocedure

 

1. Algemene Voorwaarden 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Studdy B.V. (hierna: ‘Studdy’), die statutair is gevestigd te Breda en kantoor houdt aan de Liesboslaan 57, 4813 EB Breda en ingeschreven is in het Handelsregister onder nummer 76909204. Studdy maakt gebruik van de Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond in november 2020 en treden in werking uiterlijk op 1 september 2021.   

Inhoud

Artikel 1 - Definities. 2

Artikel 2 - Toepasselijkheid. 4

Artikel 3 - Aanbod. 4

Artikel 4 - Overeenkomst 5

Artikel 5 - Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst 6

Artikel 6 - Auteursrechten. 11

Artikel 7 - Prijswijzigingen. 11

Artikel 8 - Levering. 11

Artikel 9 - Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst 12

Artikel 10 - Betaling. 12

Artikel 11 - Niet-tijdige betaling. 12

Artikel 12 - Opschorten. 13

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de ondernemer 13

Artikel 14 - Vertrouwelijkheid. 13

Artikel 15 - Vragen en klachten. 13

Artikel 16 - Geschillenregeling. 14

Artikel 17 - Nakominggarantie. 14

Artikel 18 - Wijziging. 15

Artikel 1 - Definities

 • Abonnement: Een regeling, waarbij een eenmalige of periodieke betaling wordt gedaan, welke gedurende een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte gebruikmaking van een leeraanbod.
 • Onderwijs:  Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.
 • Afstandsonderwijs:  Vorm van onderwijs, waarbij docent en u niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.
 • Contactonderwijs:  Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.
 • EVC:  Verworven competenties, opgedaan tijdens eerdere werkervaring of gevolgde opleidingen. EVC’s worden via assessments bepaald en kunnen leiden tot verkorte (versnelde) opleidingstrajecten.
 • Formeel onderwijs:  Onderwijs dat gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel diploma, zijnde een wettelijk erkend diploma.
 • Niet-formeel onderwijs:  Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving.
 • Educatieve dienst:  Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling.
 • Overeenkomst:  Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.
 • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de ondernemer en u wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Opstartkosten: De kosten die een opleider ten behoeve van de uitvoering van de studieovereenkomst vooraf heeft gemaakt. Een opleider maakt altijd opstartkosten voor u. Deze kosten zijn Waaronder begrepen naar niet beperkt tot: administratiekosten, IT-kosten, marketingkosten, personeelskosten; huren trainingslocatie; toezending van en opvolging op de door student in te sturen of aan te leveren documenten waaronder de onderwijsovereenkomst; indien van toepassing afname van een intaketoets en/of voeren van een intakegesprek; plannen en het samenstellen van de groepsindelingen lesroosters en werving en planning van de docenten; specifieke voorlichting/informatievoorziening; het verspreiden van informatiemateriaal; administratieve verwerking van de inschrijving; opzetten studentendossier; het opzetten en inrichten van de studentaccount in de online leeromgeving;  de voorbereidingen voor en uitvoering van de eventuele introductie; gerelateerde uitgaven zoals porto, online licentiekosten, kosten voor intaketoetsen, informatiemateriaal etc.) Of andere kosten voor zover een opleider deze kan aantonen.
 • Ondernemer:  Natuurlijke persoon of rechtspersoon die lid is van de NRTO en een educatieve dienst levert.
 • U:  Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de ondernemer afneemt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en u met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs.
 2. Indien de ondernemer ook andere (branche-gerelateerde) algemene voorwaarden gebruikt en die voorwaarden zijn niet tot stand gekomen in overleg met consumentenorganisaties, dan zijn die voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst. Dit geldt niet als er bepalingen in zijn opgenomen waarover niets geregeld is in deze algemene voorwaarden. Alle documenten maken deel uit van de overeenkomst maar er mag geen strijdigheid zijn. Te denken valt aan de bepalingen die staan in het Onderwijs- en het examenreglement (OER), de onderwijsovereenkomst of het inschrijfformulier. Bij strijdigheid geldt de voor u gunstigste bepaling. Wel mag de ondernemer altijd ten gunste van u afwijken ook ten opzichte van de algemene voorwaarden. Indien uitsluitend (deel)examens, EVC-trajecten of andere vormen van beoordeling worden aangeboden, zijn de bepalingen in de artikelen 3 lid 3 sub b, 5 lid 1, 8 lid 1, 8 lid 2 sub b en 9 lid 1 niet van toepassing. Indien uitsluitend (deel)examens worden aangeboden, zijn de bepalingen in artikel 5 lid 1 en de leden 3 tot en met 7 niet van toepassing.
 3. De ondernemer kan ook andere algemene voorwaarden gebruiken die tot stand zijn gekomen in overleg met één of meer consumentenorganisaties. In dat geval bepaalt de in artikel 16 genoemde geschillencommissie welke voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst aan de hand van hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 3 - Aanbod

     1. De ondernemer brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.

     2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.

     3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;

 1. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:
 2. -  de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
 3. -  wanneer de educatieve dienst start;
 4. -  de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
 5. -  voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
 6. -  de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 7. -  de wijze van betaling;
 8. -  de duur van de overeenkomst of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:
 9. -  de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 10. -  de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst;
 11. -  de levertijd van het lesmateriaal.

      4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan u en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de ondernemer.

      5. De ondernemer mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat u persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.

     6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:

 • de identiteit en het adres van de ondernemer, inclusief het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;
 • het recht van u om de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5 lid 5 en 6;
 • indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met de ondernemer via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
 • de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4 - Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door u. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
 2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar u; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de ondernemer kunt u de opdracht annuleren.
 3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan u ter beschikking staande en voor u toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

Artikel 5 - Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

 1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. Na opzegging wordt uw overeenkomst aan het einde van de lopende maand beeindigd. 

Artikel 6 - Auteursrechten

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door ondernemer verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van de ondernemer of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. De copyright / eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de ondernemer.

Artikel 7 - Prijswijzigingen

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 2. U heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst de prijs wordt verhoogd.
 3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 8 - Levering

 1. Het lesmateriaal wordt digitaal aangeboden via het portal en maakt onderdeel uit van het aanbod. Het portal is 24/7 beschikbaar. 

Artikel 9 - Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst

 1. De educatieve dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw redelijke verwachting. Indien u uw verplichtingen niet nakomt dan is de ondernemer bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de ondernemer zijn verplichtingen niet nakomt mag u uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. De ondernemer heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 10 - Betalingvoorwaarden

 1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Contant betalen is in overleg ook mogelijk.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet u – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. De ondernemer mag van u verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a, is voldaan.
 4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling uiterlijk geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. U kan door de ondernemer tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

Artikel 11 - Niet-tijdige betaling

U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

 1. a)  Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt de ondernemer u een herinnering. U krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen.

 2. b)  Als u na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is de ondernemer gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten.

 3. c)  Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

 4. d)  De ondernemer kan ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 12 - Opschorten

Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de ondernemer het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de ondernemer

Voor zover de ondernemer toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van de ondernemer voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt. De aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van de ondernemer, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 - Vertrouwelijkheid

Door u verstrekte informatie wordt door de ondernemer, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 - Vragen en klachten

 1. De ondernemer heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Klachten worden ten aller tijden vertrouwelijk behandeld. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is de ondernemer telefonisch (076-5716667) en per e-mail (klantenservice@studdy.nl) bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door de ondernemer binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Binnen vier weken proberen wij tot een oplossing te komen van de klacht.
  Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door de ondernemer tenminste binnen per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer u een antwoord kunt verwachten.
 2. De ondernemer doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 16.

Artikel 16 - Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is

 2. Geschillen tussen u en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op: https://www.degeschillencommissie.nl

 3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de ondernemer heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 6. Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.

 7. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Artikel 17 - Nakominggarantie

1. De NRTO staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen door zijn leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt.

2. De NRTO verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door u is voldaan aan de innamevereisten (betaling klachtengeld, ontvangst ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:

- aan het lid is surseance van betaling verleend, of het lid is failliet verklaard, of de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.

Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de NRTO aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

3. De garantstelling door de NRTO is beperkt tot € 5000,-per bindend advies. De NRTO verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat u op deze garantie een beroep doet, en dat u vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de NRTO overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van uw beroep op de nakomingsgarantie.

Voor het meerdere heeft de NRTO een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

Artikel 18 - Wijziging

Studdy/ De NRTO zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met De Consumentenbond.

 

2. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Studdy B.V. (hierna: ‘Studdy’), die statutair is gevestigd te Breda en kantoor houdt aan de Liesboslaan 57, 4813 EB Breda en ingeschreven is in het Handelsregister onder nummer 76909204.

 1. Definities
  1. Gebruiker: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van de leeromgeving.
  2. (Studdy)Portal: het digitale platform waarin cursussen en leertrajecten beschikbaar gesteld zijn voor de Gebruiker.
    
 2. Gebruiksrecht & voorwaarden voor gebruik
  1. Gebruiker gaat bij toegang tot en bij gebruik van de informatie van de Portal akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
  2. Gebruiker heeft het recht om de aangeboden leertrajecten/cursussen in de Portal naar eigen wensen te volgen/gebruiken en daarbij zijn eigen ontwikkeling te bevorderen.
  3. Gebruiker verklaart dat hij gerechtigd is om van de dienstverlening van Studdy gebruik te maken en dat de door de Gebruiker verstrekte informatie volledig, juist en actueel is. 
  4. Gebruiker verklaart ouder te zijn dan 18 jaar en beschikt over toestemming van een ouder of voogd indien de Gebruiker jonger is dan 18 jaar.
  5. Gebruiker zal verstrekte wachtwoorden en overige inlogcodes strikt persoonlijk en geheim houden en niet aan derden verstrekken. Bij enig vermoeden dat inlogcodes en/of wachtwoorden bij derden bekend zijn geraakt, zal Gebruiker een nieuw wachtwoord aanmaken. 
  6. Studdy heeft het recht om een account van een Gebruiker tijdelijk of permanent te blokkeren in geval een Gebruiker in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden. 
  7. Het is Gebruiker niet toegestaan om bij gebruik van de Portal op enige wijze software, dan wel andere programmatuur te gebruiken in combinatie met het Platform, die mogelijk schade kunnen toebrengen aan het Platform in de vorm van kwetsbaarheid voor hacks of andere virussen. Misbruik van de software is ten strengste verboden. Onder misbruik valt het ten aanzien van de servers en/of Portal van Studdy opzettelijk of als gevolg van bewuste roekeloosheid storingen of defecten veroorzaken. 
  8. Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder expliciete schriftelijke toestemming van Studdy via het Platform verkregen informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te gebruiken voor commerciële en/of andere doeleinden zoals bedoeld in de dienstverlening van Studdy of haar gebruiksrecht ter beschikking te stellen aan derden, dan wel over te dragen. 
    
 3. Garanties
  1. Studdy garandeert een goede werking van de Portal en spant zich in voor optimale beschikbaarheid van de Portal en ook toegang tot de Portal. Studdy geeft geen garantie dat de Portal en de daaraan verbonden diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen voor onderhoud en/of storingen beschikbaar en toegankelijk zullen zijn. 
  2. Studdy kan geen garanties verstrekken over de inhoud, kwaliteit, rechtmatigheid, juistheid en/of volledigheid van de aangeboden cursussen van cursusaanbieders op de Portal. 
  3. Studdy is gerechtigd de Portal (tijdelijk) buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassingen, en het uitvoeren van upgrades, zonder dat dit een recht op schadevergoeding jegens de Gebruiker met zich meebrengt. 
  4. De Portal kan links naar andere sites van derden bevatten. Dit betekent niet direct dat Studdy deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites samenwerkt. Studdy kan evenmin geen waarborgen geven over de inhoud, geschiktheid, juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze websites van derden. 
    
 4. Intellectueel eigendom
  1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studdy is het Gebruikers niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) de cursussen of andere delen van de website in de Portal geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken, te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, ook als de bron niet wordt vermeld. 
 5. Privacy
  1. Op de door de Gebruikers verstrekte gegevens zijn naast de Algemene Voorwaarden van Studdy ook het Privacy Statement van toepassing. 
  2. Studdy, haar medewerkers en door Studdy ingeschakelde derden zullen de door de Gebruiker verstrekte informatie vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid behandelen. 
  3. De Gebruiker geeft volledige toestemming voor het verwerken en/of gebruiken van de door hem of haar verstrekte persoonsgegevens door Studdy bij registratie in de Portal. 
  4. Studdy zal de ontvangen persoonsgegevens van Gebruikers niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker aan derden verstrekken. 

 

3. PRIVACY STATEMENT

U neemt van ons een dienst af, u maakt namelijk gebruik van onze portal. Dit doet u als gebruiker van de portal, namelijk een klant van Studdy. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als u zich registreert bij ons, een loopbaanprofiel aanmaakt, cursussen volgt die wij aanbieden in samenwerking met cursusaanbieders in onze portal, als u ons belt, e-mailt, een brief schrijft, als u langskomt of iemand van Studdy spreekt. Wij vinden het daarom belangrijk dat u weet dat u erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw (persoons)gegevens omgaan. In deze verklaring geven wij u toelichting en leggen wij uit hoe wij dit precies doen. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres en woonplaats. Ook uw telefoonnummer en postcodes met huisnummer zijn persoonsgegevens. 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, zullen slechts voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • om het afgesproken werk zo goed, efficiënt en effectief mogelijk te doen;
 • voor het opnemen van contact met u, ten behoeve van onze dienstverlening;
 • het toezenden van een nieuwsbrief;
 • voor onze marketingdoeleinden.

Wij gebruiken de persoonsgegevens van klanten en/of gebruikers alleen voor deze doelen en geven de persoonsgegevens zonder uw toestemming of een andere grondslag niet door aan derden. Als wij de gegevens wel met toestemming of een andere grondslag door mogen geven, dan leggen wij deze derde dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen op als die wij zelf hanteren. 

Voor het verlenen van persoonlijke certificaten aan u als gebruiker door de cursusaanbieders van de door u gevolgde cursussen en/of leertrajecten in de portal, zullen enkel en alleen de daartoe benodigde persoonsgegevens worden verstrekt aan deze cursusaanbieders. 

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:

a) de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst tussen uw werkgever en Studdy;
b) de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.
c) toestemming.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van de gebruikers van onze portal. Dit is een onderdeel van onze bedrijfsvoering. Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw werknemers aan ons doorgeeft, dan bent u verplicht om uw werknemers hierover te informeren. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

• Voornaam en achternaam
• E-mail adres
• Geboortedatum
• Geslacht

Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Studdy zich aan de regels die privacywetgeving voorschrijft. Dit houdt in dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn worden verzameld en de persoonsgegevens worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel verwerkt. Wij houden daarbij de aard van de persoonsgegevens in het oog en stemmen daarop een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af. U kunt er dus van uitgaan dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan. 

Geheimhouding

De dienstverlening van Studdy maakt het noodzakelijk dat onze werknemers toegang hebben tot uw persoonsgegevens, namelijk voor het aanmaken van accounts voor de portal, onderhoud aan de portal en/of wijzigingen aan de portal. Om ook hier de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben al onze werknemers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee leggen wij aan onze werknemers op dat zij uw persoonsgegevens absoluut geheim houden en dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Belangrijk is nog wel om te weten, dat alleen geautoriseerd personeel uw gegevens verwerken mag.

Inzage en correctie van uw gegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van u, maar deze gegevens blijven natuurlijk wel van u. Daarom bieden wij u altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens wij van u hebben. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Een verzoek om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan het volgende e-mailadres: juridisch@Studdy.nl . Hier kunt u ook terecht met vragen over dit Privacy Statement. Buiten deze wettelijke inzage mogelijkheden, heeft u als Gebruiker ook zelf de mogelijkheid uw gegevens in de portal aan te passen. 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van de overeenkomst met Studdy, (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn of (c) het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Als u hier meer over wilt weten, kunt u het beste ons Cookie Statement lezen. Dit Statement vindt u op onze website. 

Wijzigingen

Studdy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is aangepast. 

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie of wenst u gebruik te maken van een van de bovenstaande rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via juridisch@Studdy.nl

 

4. COOKIE STATEMENT

Studdy maakt op haar website gebruik van cookies. In deze statement geeft Studdy graag toelichting en uitleg over waarom zij welke cookies gebruikt en wat dit voor u betekent. 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.

Hoe lang cookies? 

Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als u uw browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op uw computer blijven staan als u ze niet verwijdert. 

Waarom cookies?

U kunt meestal niet zien waar een cookie precies voor dient. Zoals wij hiervoor al schreven, zijn cookies tekstbestandjes, maar de inhoud van die bestandjes is meestal onleesbare computercode. Daarom geven wij u graag wat meer uitleg. 

Studdy gebruikt cookies:

 • Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt;
 • Om gebruikers te identificeren: wij krijgen op die manier inzicht in het aantal bezoekers dat op onze website terechtkomt en in welk deel van onze website zij bezoeken;  
 • Om te adviseren over het goed gebruik van de portal;
 • Om informatie te delen die voor u interessant kan zijn.

Welke cookies?

Permanente cookies

Bij een nieuw bezoek aan onze website herkent Studdy u met behulp van permanente cookies. Onze website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens uw bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Tracking cookies 

Met uw toestemming plaatsen wij tracking cookies op uw apparatuur. Deze cookies kunnen later worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook andere website(s) uit ons netwerk hebt bezocht. De tracking cookies kunnen ook worden gebruikt door adverteerders die in hetzelfde netwerk zitten. 

Met tracking cookies wordt een profiel opgebouwd. Dit profiel is niet gekoppeld aan bijvoorbeeld uw naam, adres, en e-mailadres. Het dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Tracking cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen, zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel als mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben Google wel verzocht om uw IP-adres te maskeren en wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Sociale Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Recht op inzage en correctie of verwijdering 

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Cookies kunnen uw persoonlijke gegevens naar allerlei bedrijven sturen. Als u dat niet (meer) wilt, moet u de cookies verwijderen van uw computer, tablet of smartphone. Cookies verwijderen is niet erg lastig, maar bedenk wel dat u na het opschonen op websites opnieuw moet inloggen en dat uw wachtwoorden mogelijk niet meer worden onthouden. Ook is het mogelijk dat u pagina’s opnieuw moet instellen. 

 

5. Gedragscode

Studdy heeft zich gebonden aan de gedragscode van de NRTO. Via deze link kunt u de actuele versie van deze gedragscode bekijken: Gedragscode 

 

6. Klachtenprocedure

Artikel 1: Definities

 1. Studdy BV, gevestigd te Breda hierna verder te noemen Studdy
 2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training  of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;
 3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij Studdy of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
 4. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
 5. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van Studdy.
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van de klacht

 1. De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 2 dagen.
 2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 3. Binnen ten hoogste 2 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

Artikel 4: Uitspraak

 1. Binnen 4 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 - 3105310, www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 5: Ingangsdatum

1.         Deze regeling gaat in op 01 juli 2020

 

© Studdy BV 2021